Łukasz Zalewski

Nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym zakłada rozwiązanie komisji egzaminacyjnej. Kiedy można spodziewać się nowej komisji?

Halina Brzozowska

Zgodnie z nowelizacją ustawy, zakończenie kadencji obecnej komisji egzaminacyjnej następuje z dniem wejścia w życie nowelizacji, czyli 7 sierpnia. Należy jednak podkreślić, że zakończenie kadencji dotychczasowej komisji nie oznacza automatycznego zakończenia jej działalności. Kolejne przepisy ustawy zmieniającej ustawę o doradztwie podatkowym pozwalają komisji działać, ale nie dłużej niż trzy miesiące od zakończenia kadencji. Tak wyznaczony termin pozwoli ministrowi finansów powołać komisję nowej kadencji bez zakłóceń prac obecnej komisji.

Czy minister podjął już działania w celu powołania nowej komisji?

Minister finansów wystąpił już do placówek naukowych o rozpowszechnienie informacji o naborze oraz do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Krajowej Rady Doradców Podatkowych o delegowanie swoich przedstawicieli do nowej komisji.

Co te zmiany oznaczają dla kandydatów na doradców, zwłaszcza tych, którzy będą przystępować do egzaminów w sierpniu i wrześniu?

Myślę, że informacje o kontynuacji prac komisji powinny uspokoić kandydatów na doradców podatkowych, którzy będą chcieli przystępować do egzaminów w wyznaczonych terminach. Komisja ma umocowanie ustawowe i egzaminy na pewno się odbędą. Na sesjach w sierpniu, wrześniu i kolejnych wyznaczonych przez dotychczasową komisję zostaną zachowane zarówno te dotychczasowe zasady funkcjonowania komisji, jak i wysokości opłat egzaminacyjnych.
Wszelkiego rodzaju zmiany, które przewiduje nowelizacja ustawy, będą dotyczyły funkcjonowania nowej komisji egzaminacyjnej.

Bardzo ważną informacją dla kandydatów są koszty egzaminu. Czy opłaty się zmienią?

Tak. W uzasadnieniu do nowelizacji Ministerstwo Finansów sygnalizowało konieczność zmiany opłaty. Wynika to z faktu, że opłaty nie były zmieniane od 2002 r. mimo że koszty przeprowadzania egzaminu w ciągu ostatnich ośmiu lat zdecydowanie rosły. Ustawa zobowiązuje ministra finansów do ustalenia opłaty egzaminacyjnej uwzględniającej obecne koszty egzaminu oraz wydatki związane z funkcjonowaniem komisji. Ministerstwo prowadzi obecnie prace legislacyjne dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie podwyższenia opłaty egzaminacyjnej. Przewidujemy, że projekt zostanie zamieszczony na stronach internetowych resortu w najbliższych tygodniach. 

Chcę jednak podkreślić, że opłaty za egzaminy, które odbędą się w terminach wyznaczonych przez obecnie funkcjonującą komisję egzaminacyjną (sierpień-listopad), nie zostaną zmienione. Nowe opłaty będą miały zastosowanie do egzaminów, które odbędą się w terminach wyznaczonych przez nową komisję.