ROZMOWA

EWA MATYSZEWSKA:

Do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej trafiła sprawa z pytania prejudycjalnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach („DGP” pisał o tym 24 marca br.) w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym polskich przepisów przewidujących opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych pożyczek udzielanych spółkom przez ich udziałowców w latach 2007 – 2008. Czego dotyczy sprawa?

KRZYSZTOF GIL*:

Sprawa dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), który polska spółka zapłaciła w związku z otrzymaną od udziałowca pożyczką. Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidywały w latach 2007 – 2008 opodatkowanie 0,5-proc. stawką podatku tzw. czynność zmiany umowy spółki, za którą uznawane było również otrzymane pożyczki od udziałowca.

W toku postępowania została podniesiona wątpliwość, co do zgodności w tym zakresie przepisów ustawy o PCC z dyrektywą kapitałową. Opierała się na fakcie, że Polska z dniem przystąpienia do Unii Europejskiej zrezygnowała z pobierania tego podatku, a następnie wprowadziła go ponownie w 2007 roku, czym mogła naruszyć zasadę standstill (klauzula stałości).

Na jakim etapie jest sprawa?

Postanowieniem z 15 marca 2010 r. (sygn. akt I SA/Gl 731/09) WSA w Gliwicach skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE. Obecnie Trybunał nadał sprawie sygnaturę: C-212/10 oraz wezwał uprawnione podmioty do przedłożenia w terminie dwóch miesięcy uwag na piśmie.

Jak będzie wyglądało dalsze postępowanie?

Postępowanie przed Trybunałem UE składa się z części pisemnej i ustnej. Po przedstawieniu przez zainteresowane podmioty m.in. uwag na piśmie rozpocznie się procedura ustna, która może objąć rozprawę oraz publiczne przedstawienie opinii rzecznika generalnego. Następnie powinno zostać wydane orzeczenie.