ROZMOWA

EWA MATYSZEWSKA:

Jak jest opodatkowana akcyzą energia elektryczna sprzedawana podmiotom posiadającym jedynie koncesję na wytwarzanie energii i zużywającym ją na własne potrzeby?

MARCIN ZIMNY*:

W art. 9 ustawy o podatku akcyzowym został zawarty zamknięty katalog czynności dotyczących energii elektrycznej, które są opodatkowane akcyzą. Opodatkowaniu podlega m.in. sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu, a także zużycie nabytej energii przez podmiot posiadający koncesję na przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią. Nabywca końcowy to podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót tą energią w rozumieniu przepisów prawa energetycznego. Sprzedaż energii elektrycznej podmiotowi posiadającemu m.in. koncesję na wytwarzanie nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie jest on nabywcą końcowym. Jednocześnie zużycie nabytej energii elektrycznej przez podmiot posiadający jedynie koncesję na wytwarzanie również nie zostało objęte zakresem art. 9 ustawy o podatku akcyzowym. Ustawodawca przewidział opodatkowanie zużycia nabytej energii elektrycznej na własne potrzeby tylko przez podmioty posiadające koncesję na przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną, ale już nie na jej wytwarzanie.

Ale minister finansów dostrzegł ten problem.

To prawda, bo wydał interpretację ogólną 31 marca 2009 r. (nr AE 6/033/13/IRZ/09/1772), w której stwierdził, że podmiot posiadający koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, który dokupuje energię i zużywa ją na własne potrzeby, staje się nabywcą końcowym, ponieważ niesprawiedliwym i mogącym podważyć zasadę równości wobec prawa byłoby uprzywilejowanie podmiotów, które jedynie z uwagi na sam fakt posiadania koncesji na wytwarzanie energii mogłyby nabywać energię po cenie niezawierającej akcyzy.

A co na to sądy?

Podobny pogląd wyraziły również składy orzekające wojewódzkich sądów administracyjnych w Bydgoszczy, Lublinie i Rzeszowie.