Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyjaśnił, kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy produkcji i zużyciu energii. W analizowanej sprawie podatnik planuje wybudowanie przyzakładowej instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej na użytek własny firmy. Wybudowana wytwórnia ma wytwarzać energię elektryczną i działać na podstawie zainstalowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi agregatu prądotwórczego napędzanego wysokoprężnym silnikiem spalinowym. Do zasilania silnika ma służyć przetwarzany w zamkniętej instalacji technologicznej odpadowy tłuszcz z ubojni (biomasa). W trakcie przetwarzania tłuszcz będzie wytapiany, filtrowany, a następnie chemicznie rafinowany lub estryfikowany i w takiej postaci, w formie płynnej, po kolejnym odfiltrowaniu podawany bezpośrednio do zbiornika.

Według bydgoskiej izby zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11 z późn. zm.) w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

● nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

● sprzedaż energii elektrycznej, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na przesyłanie, dystrybucję lub obrót tą energią w rozumieniu ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię, nabywcy końcowemu na terytorium kraju;

● zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2;

● zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię;

● import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

● zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą.

Skoro zatem podatnik wytworzoną przez siebie energię elektryczną zużywa na potrzeby własne. Zatem ciąży na nim obowiązek podatkowy z tytułu zużycia wyprodukowanej energii elektrycznej. Opodatkowaniu akcyzą podlega zużycie energii elektrycznej przez podmiot, który nie posiada koncesji na przesyłanie, dystrybucję oraz obrót energią elektryczną, ale który wyprodukował, tę energię.Tym samym zużycie energii elektrycznej, którą podatnik wyprodukował, jest opodatkowane akcyzą.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 3 listopada 2010 r. (nr ITPP3/443-131c/10/ZG).