ROZMOWA

EWA MATYSZEWSKA

Od 1 stycznia 2010 r. zmieniły się zasady składania informacji podsumowujących VAT-UE, tj. deklaracji, w których podatnicy wykazują transakcje z podmiotami unijnymi. Jak było do końca 2009 roku?

PRZEMYSŁAW SKORUPA*

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2009 roku, na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy mieli obowiązek składania informacji podsumowujących o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach oraz wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów za okresy kwartalne, do 25 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu tych transakcji.

Czy teraz termin ten się zmienił?

Tak. W związku z nowelizacją ustawy o VAT od 1 stycznia 2010 r. podatnicy zostali zobowiązani do składania takich deklaracji za okresy miesięczne do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składana jest informacja. W niektórych jednak przypadkach podatnicy mogą nadal składać deklaracje kwartalne.

Czy można składać informację podsumowującą elektronicznie?

Informacje podsumowujące można składać drogą elektroniczną, ale wtedy obowiązuje inny termin. Jeżeli informacja podsumowująca ma być złożona elektronicznie, wówczas termin jej złożenia mija 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu (ewentualnie kwartale), za który jest składana. Od 1 stycznia 2010 r. rozszerzono również zakres danych, które uwzględniane są w informacjach – wykazuje się również niektóre usługi świadczone na rzecz podmiotów z innych państw UE.