Konieczność zmiany wzorów zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R oraz potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT-UE (VAT-5UE) wynika z ostatniej nowelizacji ustawy o VAT z 23 października (Dz.U. z 2009 r. nr 195, poz. 1504). Dokonane aktualizacje dotyczą przypadków, kiedy podatnik nabywa usługi wewnątrzwspólnotowe, tj. od podmiotu mającego siedzibę w innym państwie członkowskim. Nowe wzory formularzy zostały wprowadzone rozporządzeniem ministra finansów z 26 listopada 2009 r. Zmiany w obu dokumentach mają charakter doprecyzowujący oraz techniczny i związane są przede wszystkim z rozszerzonym obowiązkiem zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze nabywania usług w imporcie, a także stosowaniem numeru identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL.

Tym samym przepisy rozporządzenia mają wpływ na podmioty, które dokonują rozliczenia VAT z tytułu świadczenia usług na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium innego państwa Unii Europejskiej, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0 proc., dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest podatnik – usługobiorca.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2010 r.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra finansów z 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 201, poz. 1543).