EWA MATYSZEWSKA

Polska spółka z o.o. prowadząca działalność na terenie kilku województw dokonała w październiku 2009 r. przeniesienia swojej dotychczasowej siedziby do innego województwa. Spółka zgłosiła to zdarzenie do Krajowego Rejestru Sądowego. Jak ustalić właściwość urzędu skarbowego dla wpłacania zaliczek na CIT oraz do wpłat należnego VAT?

RAFAŁ SIDOROWICZ

Lokalizacja siedziby podatnika ma priorytetowe znaczenie dla ustalenia organu podatkowego właściwego dla celów podatku dochodowego. Natomiast w zakresie VAT o właściwości urzędu w pierwszym rzędzie decyduje miejsce wykonywania czynności opodatkowanych. Dopiero gdy podatnik – co ma miejsce w przypadku spółki – wykonuje te czynności na terenie objętym zakresem działania co najmniej dwóch urzędów skarbowych, właściwość miejscową organu określa się według lokalizacji siedziby podatnika. W przypadku spółki właściwość urzędu skarbowego dla rozliczeń z tytułu obydwu podatków determinowana jest położeniem jej siedziby.

Który urząd skarbowy będzie właściwy w naszej sytuacji?

Urzędem właściwym dla rozliczeń CIT i VAT za dany okres będzie urząd właściwy na ostatni dzień tego okresu.

Kiedy spółka powinna zacząć rozliczać się w nowym urzędzie?

W przypadku gdy o właściwości organu podatkowego decyduje położenie siedziby podatnika, której ujawnienie wymaga obligatoryjnego wpisu w odpowiednim rejestrze (np. w rejestrze przedsiębiorców w KRS), złożenie deklaracji oraz dokonywanie wpłat na konto nowego urzędu będzie uznane za prawidłowe począwszy za okres rozliczeniowy, w którym zamieszczono stosowny wpis w danym rejestrze. Spółka powinna więc ustalić, czy zmiana jej siedziby została w KRS ujawniona do końca października. O ile zmiana ta została do tego czasu zarejestrowana, spółka powinna rozliczyć się z tytułu obydwu podatków z urzędem skarbowym właściwym dla jej nowej siedziby, w przeciwnym przypadku rozliczenia powinny zostać dokonane z jej dotychczasowym urzędem skarbowym.