Po wyroku ETS podatnicy składają korekty deklaracji VAT wraz z wnioskami o zwrot nadpłaty na podstawie art. 74 Ordynacji podatkowej. Jak przebiega procedura zwrotów?

Zwroty nadpłaty związane z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Magoora (C-414/07) w większości przypadków dokonywane są przez organy podatkowe w rozsądnym terminie.

Oczywiście dotyczy to przypadków nadpłat związanych z paliwem do samochodów, które w przeszłości uprawniały do pełnego odliczenia VAT (tzw. samochody kratki oraz auta, które spełniały tzw. wzór Lisaka).

Czy urzędy skarbowe wydają decyzje odmowne?

Tak. Organy podatkowe wydają decyzje odmowne w przypadku wniosków dotyczących paliwa do samochodów niespełniających wskazanych kryteriów.

Czy wnioski o zwrot podatku są weryfikowane?

Oczywiście w ramach czynności sprawdzających organy podatkowe weryfikują, czy faktury, z których wynika kwota nadpłaconego VAT, dotyczą samochodów spełniających wymienione kryteria.

Jakie dokumenty mogą być tu przydatne?

W ramach czynności sprawdzających podatnicy proszeni są o przedstawienie oryginałów lub kopii dowodów rejestracyjnych, świadectw homologacji czy faktur, z których wynika nadpłata. Niestety, pojawia się problem związany z brakiem niektórych dokumentów, zwłaszcza gdy auta były przedmiotem leasingu i nie są już w posiadaniu podatników. Podobnie jest w przypadku samochodów odsprzedanych przez podatnika. Nie jest możliwe przedstawienie wszystkich tych dokumentów. W takiej sytuacji należy zadbać o zgromadzenie innych dowodów uprawdopodabniających spełnienie wymaganych kryteriów.

Z jakimi kłopotami mogą jeszcze spotkać się podatnicy?

Problemem jest kwestionowanie zwrotu nadpłaty w odniesieniu do faktur dotyczących 2004 roku, w przypadku gdy wnioski o zwrot nadpłaty zostały złożone już w 2009 roku. Organy podatkowe błędnie przyjmują, że w takiej sytuacji ma zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 86 ust. 13 ustawy o VAT (zastosowanie tego przepisu skutkowałoby uznaniem, że prawo do zwrotu nadpłaty za rok 2004 przedawniło się z końcem 2008 roku). Z takim stanowiskiem nie można się zgodzić. Artykuł 86 ust. 13 ustawy o VAT dotyczy innych przypadków i w omawianej sytuacji nie ma zastosowania.

A co ze zwrotem odsetek od nadpłaty VAT?

Tu też pojawiają się kłopoty. Na ogół organy podatkowe dokonują zwrotu kwoty głównej, natomiast odsetki są przedmiotem dalszej analizy. Sytuacja taka dziwi, bowiem odsetki w takim przypadku powinny być automatycznie naliczane przez organy podatkowe i zwracane podatnikom.

* Jerzy Martini

doradca podatkowy w Baker & McKenzie, pełnomocnik przed ETS w sprawie Magoora