ROZMOWA

● Z najnowszych danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2008 roku działało w Polsce tylko 15 podatkowych grup kapitałowych. Łącznie osiągnęły one dochody w wysokości 3,5 mld zł i wykazały CIT w wysokości 665,4 mln zł. Dlaczego mamy w Polsce tak mało podatkowych grup kapitałowych?

– Jednym z warunków utrzymania statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową (PGK) jest wymóg osiągnięcia przez nią, za każdy rok podatkowy, udziału dochodów w przychodach podatkowych w wysokości co najmniej 3 proc. Warunek ten wskazywany jest jako jedna z głównych przyczyn sprawczych braku zainteresowania w Polsce podatkowymi grupami kapitałowymi.

Kolejną przyczyną takiego stanu rzeczy jest inny wymóg, jaki stawia ustawa o CIT dla spółek tworzących PGK, tj. konieczność istnienia bezpośredniego 95-proc. powiązania pomiędzy spółką dominującą a spółkami zależnymi.

● Czy w pozostałych krajach UE te warunki są inne?

– Owszem. W większości krajów europejskich, które przewidują konsolidację w podatku dochodowym, nie dość, że stopień powiązania jest znacznie niższy (np. Niemcy, Austria czy Włochy – 50 proc.) to dodatkowo możliwe jest również istnienie powiązań pośrednich pomiędzy spółkami tworzącymi fiscal unity (grupy podatkowe).

● Wyjaśnijmy, czym jest podatkowa grupa kapitałowa?

– Podatkowa grupa kapitałowa to grupa odpowiednio powiązanych ze sobą spółek prawa handlowego posiadających osobowość prawną, a więc spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, lub spółek akcyjnych, która po spełnieniu warunków przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych uzyskuje status podatnika CIT. Uzyskanie tego statusu powoduje, że spółki wchodzące w skład PGK przestają być odrębnymi podatnikami podatku dochodowego. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe ciążą wówczas na podatkowej grupie kapitałowej, przy czym rozlicza je jedna ze spółek, zwana spółką reprezentującą.