● Zawarcie umowy leasingu przez korzystającego nie wiąże się jedynie z ponoszeniem kosztów dotyczących opłat leasingowych na rzecz finansującego. Często zdarza się, że korzystający musi ponieść wydatki związane z przystosowaniem przedmiotu leasingu do prowadzonej działalności gospodarczej. W jaki sposób i czy w ogóle powinny być one rozliczane jako koszty uzyskania przychodu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych?

– W przypadku opłat leasingowych w leasingu operacyjnym nie ma większego problemu z kwalifikacją kosztów, gdyż całość opłat leasingowych (w tym opłata wstępna i opłata wykupu) zostaje zaliczona przez korzystającego do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 17b ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Natomiast w przypadku poniesienia wydatków dotyczących przystosowania przedmiotu leasingu do prowadzonej działalności gospodarczej należy sprawdzić, jakie czynności na przedmiocie leasingu zostały dokonane.

● Kiedy mamy do czynienia z inwestycją w obcym środku trwałym?

– Wtedy gdy poniesione nakłady na przedmiot leasingu są związane z użytkowaniem przedmiotu i zwiększają jego wartość użytkową.

● Jakie to mogą być wydatki?

– Zgodnie z interpretacją podatkową Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z 18 stycznia 2007 r. (nr PD-2-415/293/06) inwestycje w obcym środku trwałym obejmują wszystkie wydatki poniesione w celu przystosowania środka trwałego, wykorzystywanego na podstawie stosownej umowy, przykładowo może to być umowa najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego, do potrzeb działalności gospodarczej użytkownika.