ROZMOWA

● 1 stycznia 2009 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (ustawa o PCC). Zmiana przepisów była wymuszona przez przepisy unijne, a konkretnie przez Dyrektywę Rady nr 2008/7/WE z 12 lutego 2008 r., dotyczącą podatków pośrednich od gromadzonego kapitału (Dz.Urz. UE L 46 z 21 lutego 2008 r., str. 11; dalej Dyrektywa). Jaki był cel tych zmian?

– Zasadniczym celem było ograniczenie obciążenia – opodatkowania podatkiem pośrednim – transakcji mających za zadanie gromadzenie kapitału. Do takich transakcji należy m.in. łączenie spółek.

● Jak przed zmianą przepisów wyglądało opodatkowanie łączenia spółek?

– Do 31 grudnia 2008 r. przepisy ustawy o PCC wymieniały w katalogu czynności opodatkowanych czynność zmiany umowy spółki, przez którą rozumieć należało: przekształcenie, podział lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem było zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Brak wskazania, jaki rodzaj spółek biorących udział w łączeniu ustawodawca miał na myśli (osobowe i/czy kapitałowe), sugerował, że chodzi o wszystkie trzy warianty połączenia przewidziane przez kodeks spółek handlowych (spółka kapitałowa przejmuje spółkę kapitałową, spółka kapitałowa przejmuje spółkę osobową, spółki osobowe łączą się, tworząc spółkę kapitałową).