● A w jaki sposób przepisy podatkowe traktują wniesienie wkładów do spółek osobowych?

– Zgodnie z ostatnio ugruntowanym stanowiskiem organów podatkowych można stwierdzić, iż wniesienie wkładów (aportu) do spółki osobowej jest czynnością neutralną na gruncie ustawy o podatku dochodowym. W praktyce można ostatnio zaobserwować trend wnoszenia wkładów do spółek osobowych (zwłaszcza do spółki komandytowej) w postaci nieruchomości w zamian za udziały tej spółki.

Wniesienie nieruchomości nie powoduje w tym momencie powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej i nie rodzi skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż wniesienie aportu nie wiąże się z odpłatnym zbyciem składnika majątku w myśl art. 14 ust. 2 pkt 1 PIT. Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 2 PIT, wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości jest wyłączone ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 PIT, tj. odpłatnego zbycia rzeczy i praw. Wniesienie wkładów niepieniężnych do spółki komandytowej nie stanowi również przychodów z kapitałów pieniężnych określonego w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.

● Wiele wątpliwości interpretacyjnych budzi jednak wniesienie akcji lub udziałów do spółki osobowej?

– Wniesienie udziałów lub akcji do spółki osobowej organy podatkowe niejednokrotnie uznawały za przychód z kapitałów pieniężnych, opodatkowany podatkiem dochodowym – np. Interpretacja z 15 stycznia 2008 r., sygn. IBPB2/415-268/07/KCz wydana przez dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Jednakże poglądu tego nie podzielił Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie, który w wyroku z 17 lutego 2009 r. uznał, iż wniesienie akcji do spółki osobowej jako aportu nie oznacza powstania przychodu w podatku dochodowym (sygn. akt III SA/Wa 2926/08). Nie sposób bowiem ustalić, co jest przychodem w takim przypadku, jaką wartość osoba wnosząca wkład niepieniężny otrzymuje lub ma otrzymać w zamian za niego. Osoba wnosząca taki wkład w postaci akcji spółki akcyjnej wyzbywa się tych akcji, ale nie otrzymuje za niego zapłaty, lecz jedynie przekształca go na wkład, którym uczestniczy w spółce komandytowej.

● KATARZYNA RYSZARD

doradca podatkowy w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Miller, Canfield, W. Babicki, A. Chełchowski i Wspólnicy