- Oba dokumenty będą rozpatrzone na Komitecie Rady Ministrów 10 lipca. Liczę, że zostaną zaakceptowane i skierowane na posiedzenie Rady Ministrów jeszcze w lipcu. Jesteśmy już spóźnieni w stosunku do założonego harmonogramu ze względu na długie uzgodnienia międzyresortowe. Chcieliśmy jednak, aby był to dokument jak najbardziej dopracowany, bez rozbieżności. Nie ma na razie zagrożenia terminu wejścia w życie tych aktów prawnych.

• Celnicy wskazują, że ustawa modernizacyjna ma być zmieniona z ustawy na uchwałę. Czy to prawda?

- Zgodnie z ustawą o finansach publicznych programy wieloletnie ustalane są w formie uchwały Rady Ministrów. Ministerstwo Finansów powinno stać na straży prawa finansów publicznych, więc zweryfikowaliśmy swoje pierwotne plany i zmieniliśmy ustawę w uchwałę RM. Jest to jednak wiążąca forma aktu prawnego dla planowania środków budżetowych do osiągnięcia zakładanych tam celów w roku bieżącym i w latach kolejnych. Poza tym liczyłem się też z ryzykiem zmiany projektu rządowego w trakcie prac parlamentarnych nad ustawą, niekoniecznie na korzyść Służby Celnej.

• Czy Ministerstwo Finansów wprowadziło jakieś dodatkowe zmiany do obu projektów ustaw w porównaniu z projektami pierwotnymi, np. po uzgodnieniach z celnikami?

- Przyjęte zmiany dotyczą głównie ustawy o Służbie Celnej. Wiele wniosków przyjęto w całości, inne w części. Jako przykład można podać rozwiązanie przewidujące, że wszyscy funkcjonariusze, pełniący służbę na wschodniej granicy UE, którzy dojeżdżają do miejsca pełnienia służby ponad 30 km, bez względu na system pracy będą uprawnieni do otrzymywania równoważnika pieniężnego.

Wprowadzamy także rozwiązanie, ażeby w niektórych komórkach organizacyjnych, np. w orzecznictwie, mogli zarówno pracować członkowie Korpusu Służby Cywilnej, jak i pełnić służbę funkcjonariusze celni.

Rezygnujemy też z przepisu o obligatoryjnym zwolnieniu z pracy funkcjonariusza po dwóch dniach nieusprawiedliwionej nieobecności oraz po 12 miesiącach zawieszenia w związku z prowadzonym przeciwko niemu postępowaniem karnym bądź karnym skarbowym.