ROZMOWA

• Dziś kosmetyki nie są objęte akcyzą. Prawda?

- Tak. Co prawda w obecnym stanie prawnym kosmetyki (klasyfikowane według wybranych kodów pozycji CN 3303, 3304, 3307) i środki czystości, rozpuszczalniki i środki rozmrażające, zawierające alkohol etylowy (wybrane kody CN 3402, 3814, 3820), są traktowane jako wyroby akcyzowe na gruncie ustawy o podatku akcyzowym. Przepisy dla tych wyrobów przewidują jednak stawkę zero akcyzy. Ponieważ produkty te są klasyfikowane specyficznie jako akcyzowe, niezależnie od ewentualnej zawartości alkoholu, alkohol w nich zawarty nie jest opodatkowany.

• Ale alkohol etylowy jest np. w perfumach czy środkach czystości?

- Niezależnie od funkcjonującej w podatku akcyzowym zasady, zgodnie z którą alkoholem etylowym jest każdy produkt zawierający w swoim składzie alkohol etylowy powyżej 1,2 proc., alkohol zawarty w kosmetykach i środkach czystości nie jest efektywnie opodatkowany akcyzą, bez względu na to, czy produkty te zostały wyprodukowane w Polsce, nabyte wewnątrzwspólnotowo lub zaimportowane.

• Jakie zmiany w tym zakresie wprowadzi nowa ustawa akcyzowa, nad której projektem właśnie trwają prace?

- Projekt ustawy o podatku akcyzowym zawiera w załączniku nr 1: Wykaz wyrobów akcyzowych. W katalogu tych wyrobów nie są bezpośrednio wymienione kosmetyki i środki czystości. Inaczej więc, niż obecnie, wyroby te, jako niewymienione samoistnie, nie będą wyrobami akcyzowymi i nie będą opodatkowane podatkiem akcyzowym. Jednak w pozycji 43 tego załącznika wymieniono alkohol etylowy zawarty w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2 proc. obj. Jest on produktem akcyzowym bez względu na kod CN wyrobu zawierającego ten alkohol.

Ponadto do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zaliczać się będzie: wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2 proc. obj., objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej; wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00 o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22 proc. obj.; napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

• Czy to oznacza, że wszystkie produkty zawierające w swoim składzie powyżej 1,2 proc. alkoholu etylowego podlegać będą akcyzie?

- Co do zasady - tak. Alkohol etylowy w nich zawarty opodatkowany będzie akcyzą wyliczoną według stawki podatkowej w wysokości 4550 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100- -proc. zawartego w gotowym wyrobie. Zatem również kosmetyki i środki czystości zawierające w swoim składzie alkohol etylowy będą formalnie wyrobami akcyzowymi, co nie oznacza jednak, że każdy z tego typu produktów będzie opodatkowany akcyzą.

• Czy w oparciu o zwolnienia dla alkoholu etylowego, zawarte w projektowanych przepisach?

- Tak. Ale zwolnienia będą dotyczyć alkoholu etylowego skażonego, który służy do produkcji wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Projektowane przepisy nie przewidują natomiast specyficznego zwolnienia dla kosmetyków i środków czystości zawierających alkohol etylowy, co może powodować powstanie wątpliwości w zakresie opodatkowania akcyzą alkoholu etylowego w nich zawartego. Krajowy producent będzie w stanie wykazać, że produkowane przez niego wyroby zostały wytworzone w oparciu o alkohol etylowy skażony, więc i sam produkt finalny będzie objęty tym zwolnieniem. Natomiast udowodnienie tego w odniesieniu do produktów z zagranicy będzie utrudnione, gdyż w obrocie handlowym tego typu wyrobami nie stosuje się dokumentacji potwierdzającej skażenie alkoholu w nich zawartego. W praktyce więc wskazany problem związany z opodatkowaniem alkoholu zawartego w kosmetykach i środkach czystości dotyczyć będzie produktów nabywanych wewnątrzwspólnotowo i importowanych, bowiem wyroby wyprodukowane w kraju, nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, zawierające alkohol skażony zgodnie z normami krajowymi, będą traktowane jako zwolnione z akcyzy.

• Czyli Ministerstwo Finansów powinno zmienić tę regulację?

- Niezbędna jest zmiana w projektowanych przepisach, tak aby istniało jednoznaczne zwolnienie od podatku akcyzowego alkoholu etylowego zawartego w kosmetykach i środkach czystości oraz alkoholu etylowego wykorzystywanego do produkcji tych towarów, niezależnie, czy produkty te pochodzą z Polski czy z innych krajów.