Dlaczego Grupa PGE postanowiła przygotować sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF?

- Głównym, choć niejedynym powodem, dla którego Grupa Kapitałowa PGE postanowiła sporządzić sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF, jest realizacja projektu IPO, a tym samym plan upublicznienia i wejścia Grupy Kapitałowej PGE na Giełdę Papierów Wartościowych. Kolejnym powodem, nie mniej ważnym, była standaryzacja i unifikacja sprawozdań finansowych z wymogami MSSF, co umożliwi stosunkowo łatwe porównywanie danych finansowych GK PGE do danych finansowych innych spółek w Europie.

Ile czasu upłynęło od rozpoczęcia prac nad przygotowaniem wdrożenia MSSF, do uzyskania pierwszego sprawozdania finansowego?

- Grupa Kapitałowa PGE jest jedną z największych grup kapitałowych w Polsce. Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym GK PGE objętych jest ponad 80 spółek niższego szczebla. W związku z tym wdrożenie MSSF i przygotowanie pierwszych sprawozdań finansowych w tak dużej Grupie wymagało ogromnego nakładu pracy i doskonałej koordynacji realizowanych działań. Chcąc dobrze się przygotować do przejścia na MSSF i do sporządzania sprawozdań zgodnie z MSSF, należy zdawać sobie sprawę z tego, że nie jest to tylko problem służb rachunkowych w spółkach, ale bardzo często dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych w poszczególnych spółkach. W związku z tym, że istnieje mnóstwo różnic pomiędzy przepisami ustawy o rachunkowości a przepisami MSSF oraz różnic w interpretacji poszczególnych MSSF, ważne jest korzystanie z wiedzy doświadczonych konsultantów z dobrych firm doradczych.

Przygotowanie do wdrożenia MSSF i sporządzenia pierwszego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE trwało ponad rok.

To dobry wynik?

- Biorąc pod uwagę wielkość Grupy oraz skomplikowanie zagadnień merytorycznych, wydaje się, że jest to bardzo dobry wynik.

Jakie wyzwania stawia przed służbami rachunkowymi rozpoczęcie raportowania zgodnie z MSSF?

- W GK PGE najtrudniejsze było sporządzenie pierwszego sprawozdania finansowego według MSSF, co wiązało się z pokonaniem różnego rodzaju wyzwań i problemów stających przed GK PGE.