Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w ubiegły czwartek w polskiej sprawie (sygn. C-108/22), że przedsiębiorca, który nabywa samodzielne usługi noclegowe, a następnie odsprzedaje je innym firmom, musi rozliczać się według procedury VAT marża.

Jerzy Kuprianowicz / Materiały prasowe
DORADCA PODATKOWY PROWADZĄCY WŁASNĄ KANCELARIĘ, PEŁNOMOCNIK SPÓŁKI W SPRAWIE PRZED TRYBUNAŁEM SPRAWIEDLIWOŚCI UE
Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w ubiegły czwartek w polskiej sprawie (sygn. C-108/22), że przedsiębiorca, który nabywa samodzielne usługi noclegowe, a następnie odsprzedaje je innym firmom, musi rozliczać się według procedury VAT marża. Jaka jest pana opinia o takim rozstrzygnięciu?

Potwierdzona w ten sposób została prawidłowość podejścia podatników, którzy przy refakturze pojedynczej usługi noclegowej stosowali procedurę VAT marża, i to wbrew stanowisku prezentowanemu przez polskie organy podatkowe. Część podatników, tak jak w sprawie, która trafiła na wokandę TSUE, kierowała się bowiem orzeczeniami polskich sądów administracyjnych oraz wyrokami unijnego trybunału wydanymi w podobnych sprawach, jak choćby orzeczeniem z 19 grudnia 2018 r. (C-552/17 Alpenchalets Resorts GmbH). Najwyraźniej jednak stanowisko TSUE w tej niemieckiej sprawie nie było wystarczająco precyzyjne dla Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w prowadzonej przeze mnie sprawie postanowił skierować pytanie prejudycjalne.

Jakie będą skutki najnowszego wyroku dla podatników?

W przypadku podatników, którzy stosowali ogólne zasady opodatkowania przy odsprzedaży pojedynczej usługi noclegowej, sugerowałbym zaczekać ze zmianą metody opodatkowania do czasu zajęcia przez Ministerstwo Finansów oficjalnego stanowiska w sprawie najnowszego wyroku. W mojej ocenie TSUE pośrednio wskazał na konieczność dokonania nowelizacji ustawy o VAT w celu dostosowania jej przepisów do prawa wspólnotowego. Zmiany powinny zostać wdrożone w zakresie, w jakim polskie przepisy zezwalają na odliczanie VAT przy refakturze usługi noclegowej, podczas gdy procedura VAT marża, która ma zastosowanie w tym przypadku, nie zezwala na odliczanie podatku naliczonego poniesionego przy nabyciu składnika świadczonej usługi turystyki (w tym przypadku usługi noclegowej). Nie sądzę, aby resort finansów nakazał wsteczną korektę dotychczasowych rozliczeń podatników stosujących ogólne zasady opodatkowania, w tym odebrał z mocą wsteczną prawo do odliczenia VAT poniesionego przy zakupie usług noclegowych celem odsprzedaży, gdyż prawo takie wynika wprost z obowiązującej ustawy o VAT. Dobrze by jednak było, aby MF zareagowało na ten wyrok i wyjaśniło podatnikom, jak mają się do niego zastosować. Jeśli chodzi o skutki finansowe dla podmiotów zajmujących się odsprzedażą usług noclegowych, moim zdaniem wyrok może skutkować wyższymi obciążeniami z tytułu polskiego VAT dla podmiotów, które nabywają i odsprzedają głównie noclegi poza granicami naszego kraju. Jednocześnie jednak, stosując procedurę VAT marża, podmioty te nie będą musiały rejestrować się w krajach unijnych, w których odbywa się nocleg, w celu odprowadzenia podatku od wygenerowanej na odsprzedaży tych usług wartości dodanej. To był właśnie główny cel, jaki chciała osiągnąć reprezentowana przeze mnie spółka.

Czy istnieją inne podatkowe problemy branży turystycznej, które wymagają pilnej interwencji?

Wokół procedury VAT marża istnieje wiele kwestii, które wymagają wyjaśnienia czy też interwencji ustawodawcy. Przykładowo w dalszym ciągu nie do końca wiadomo, jaki jest zakres opodatkowania w tej procedurze. Do wyjaśnienia pozostaje również prawo do odliczania VAT od usługi turystyki w części obejmującej tzw. usługi własne, od których podatek jest kalkulowany przez usługodawcę na zasadach ogólnych. Na przeszkodzie odliczeniu stoi zakaz umieszczania kwoty VAT na fakturze dokumentującej świadczenie usług turystyki opodatkowanych w procedurze VAT marża. Jednocześnie jednak uniemożliwienie odliczenia podatku pobranego przez usługodawcę i skalkulowanego na zasadach ogólnych może w niektórych przypadkach naruszać zasadę neutralności podatku od wartości dodanej.©℗

Rozmawiał Mariusz Szulc