Komisja Europejska wezwała Polskę do usunięcia uchybienia i wdrożenia unijnych przepisów ws. współpracy administracyjnej między organami podatkowymi w kontekście korzystania przez podatników z platform cyfrowych, poinformowała Komisja.

W marcu 2021 r. Rada przyjęła zmianę dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej (dyrektywa 2021/514)

Zgodnie z przepisami tej dyrektywy, platformy cyfrowe, takie jak strony internetowe i aplikacje mobilne, które umożliwiają podatnikom sprzedaż towarów, oferowanie usług osobistych online i offline lub wynajem nieruchomości lub środków transportu, muszą zgłaszać tych podatników i ich działalność gospodarczą.

Informacje te pomogą organom podatkowym w państwach członkowskich tych konkretnych podatników zapobiegać uchylaniu się od opodatkowania lub błędnej sprawozdawczości za pośrednictwem platform cyfrowych. Wszystkie państwa członkowskie musiały dokonać transpozycji dyrektywy do prawa krajowego i poinformować o tym Komisję do dnia 31 grudnia 2022 r.

Polska, podobnie jak Belgia, Estonia, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Portugalia i Rumunia nie poinformowały Komisji o środkach podjętych w celu wdrożenia dyrektywy.

Państwa te mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na wezwania do usunięcia uchybienia i dokończenie ich transpozycji, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wydaniu uzasadnionej opinii.

(ISBnews)