Resort finansów wyjaśnia zasady zwolnienia z cła i VAT w ramach pomocy humanitarnej przeznaczonej dla uchodźców z Ukrainy. Dodano, że zwolnieniu podlegają towary importowane przez organizacje państwowe/społeczne lub uprawnione organizacje charytatywne lub dobroczynne.

Resort finansów na swojej stronie internetowej wyjaśnia jakie produkty i kto może korzystać z możliwości zwolnienia z cła i podatku VAT towarów importowanych do Polski spoza Unii Europejskiej (UE) w ramach pomocy humanitarnej przeznaczonej dla uchodźców z Ukrainy.

Ministerstwo tłumaczy, że organizacje charytatywne lub dobroczynne mogące korzystać ze zwolnienia od cła towarów importowanych do Polski zostały wskazane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 marca 2011 r. ws. określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności celnych przywozowych towarów przeznaczonych dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych. "Przepisy rozporządzenia określają też szczegółowe warunki jakie muszą spełnić instytucje i organizacje. Możliwość korzystania ze zwolnienia od cła przysługuje m.in. fundacjom i stowarzyszeniom posiadającym zdolność prawną, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej" - dodano.

Przypomniano, że określone w rozporządzeniu instytucje i organizacje korzystają ze zwolnień od należności celnych przywozowych, jeżeli prowadzą działalność pożytku publicznego albo, nie prowadząc takiej działalności, nie prowadzą również działalności gospodarczej.

Resort wyjaśnia, że zwolnienie dotyczy: artykułów pierwszej potrzeby (np. artykułów żywnościowych, lekarstw, odzieży i pościeli - artykuły te nie mogą być odpłatnie przekazywane); wszelkiego rodzaju towarów przekazywanych nieodpłatnie przez osoby lub organizacje spoza UE, wykorzystywanych do zbierania funduszy w trakcie zbiórek publicznych organizowanych na rzecz osób potrzebujących; wyposażenia i materiałów biurowych przekazywanych nieodpłatnie przez osoby lub organizacje spoza UE, które są wykorzystywane przez organizacje charytatywne lub dobroczynne.

Ministerstwo dodało, że zwolnienie z VAT ma zastosowanie wyłącznie do organizacji społecznych lub jednostek organizacyjnych, w których procedury księgowe umożliwiają kontrolę wykorzystania zwolnionych od podatku towarów. "Pozostałe warunki oraz zasady stosowania tego zwolnienia określone zostały w art. 61 ust. 3-8 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług" - wyjaśniono.

Zwolnienia z podatku VAT stosuje się w przypadku zastosowania zwolnienia od cła.

"Zwolniony od podatku jest m.in.: import leków, odzieży, środków spożywczych, środków sanitarno-czyszczących i innych rzeczy służących zachowaniu lub ochronie zdrowia oraz artykułów o przeznaczeniu medycznym" - wymieniono.

Zastrzeżono jednak, że produkty te muszą być przywiezione przez organizacje społeczne lub jednostki organizacyjne statutowo powołane do prowadzenia działalności charytatywnej lub do realizacji pomocy humanitarnej. "Nie mogą być odpłatnie przekazywane" - zaznaczono.

Odnośnie zgłoszenia celnego, to istotne jest wskazanie jako odbiorcy towaru właściwego podmiotu, zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

"Zwolnienia z należności celnych przywozowych przyznawane są wyłącznie na wniosek zgłaszającego, co wymaga wpisania przez niego w zgłoszeniu celnym (w drugiej części pola 37) kodu C20.W przypadku korzystania ze zwolnienia z VAT w zgłoszeniu celnym należy podać kod 2V0" - podsumowano. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ drag/