Od 2022 r. przedsiębiorcy będą mogli przesyłać sobie e-faktury za pomocą centralnego systemu. Będą też zmiany w oznaczaniu faktur. Wzrosną limity zwrotów akcyzy od paliwa rolniczego zawartej w cenie oleju napędowego.

W piątek Sejm przyjął, oprócz Polskiego Ładu, również dwie inne nowelizacje. Obie trafią teraz do rozpatrzenia przez Senat.
Jedna zakłada utworzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Ma on ruszyć z początkiem 2022 r. Podatnicy będą mogli za jego pośrednictwem wystawiać i przesyłać nabywcom ustrukturyzowane faktury. Rozwiązanie to ma być początkowo dobrowolne i odbiorca będzie musiał się na nie zgodzić. Docelowo system ten ma być obowiązkowy.
Zachętą do korzystania z KSeF będzie skrócenie terminu zwrotu VAT – z 60 do 40 dni, przy czym kwota podatku naliczonego lub kwota różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji do zwrotu nie będzie mogła przekroczyć 3 tys. zł.
Chcąc dostać szybciej zwrot VAT, podatnicy będą musieli:
  • w okresie, za który będą ubiegać się o zwrot nadwyżki, wystawiać wyłącznie faktury ustrukturyzowane przy wykorzystaniu KSeF,
  • w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o zwrot VAT być zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT i posiadać konto w banku lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.
Ta sama nowelizacja przewiduje też inne zmiany dotyczące faktur – nie trzeba już będzie oznaczać ich mianem „korekta” ani „duplikat”. Nie trzeba też będzie podawać na nich przyczyn korekty, daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów oraz wykonania usługi lub otrzymania zapłaty.
Będzie można sporządzać korekty zbiorcze do poszczególnych pozycji z faktury, a także wszystkich pozycji z danej faktury.
Wydłużony zostanie też termin na wcześniejsze wystawienie faktury. Obecnie nie może być ona wystawiona wcześniej niż 30. dnia przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi i nie wcześniej niż 30. dnia przed otrzymaniem całości lub części zapłaty. Termin ten zostanie wydłużony do 60 dni.
Pierwotnie zmiany te miały się znaleźć w nowelizacji zwanej SLIM VAT 2, której przeważająca część przepisów weszła w życie w piątek 1 października br. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1626). Ostatecznie jednak zostały przeniesione do projektu nowelizacji, którą dopiero teraz uchwalił Sejm.
Druga nowelizacja zakłada podwyższenie od przyszłego roku – ze 100 do 110 – wskaźnika potrzebnego do wyliczenia maksymalnego zwrotu akcyzy dla prowadzących uprawy.
Z kolei wskaźnik dla hodowców bydła wzrośnie z 30 do 40. Będą oni mogli więc odzyskać kwotę akcyzy nie większą niż wynikającą z iloczynu stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniorocznej liczby bydła w poprzednim roku.
Etap legislacyjny
Nowelizacje: – ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 1547) – ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk sejmowy 1451).
Obie przyjęte przez Sejm