Polskie przepisy o VAT dotyczące odliczenia podatku związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym są niezgodne z dyrektywami UE - wynika z czwartkowego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE. Według Macieja Dybasia z Crido to przełomowy wyrok, podatnicy będą mogli dochodzić zwrotu nadpłaconego podatku.

W czwartkowym orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej czytamy, że "Artykuły 167 i 178 dyrektywy Rady 2006/112/WE (...) należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych, zgodnie z którymi wykonanie prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest uzależnione od wykazania należnego VAT w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy".

TSUE zajmował się wnioskiem Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Gliwicach, który rozpatruje spór podatnika z dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Według starszego menedżera w firmie doradczej Crido Macieja Dybasia wyrok TSUE jest przełomowy, gdyż jednoznacznie neguje założenia polskich przepisów dotyczących odliczenia VAT przy WNT. Ekspert zauważył, że w orzeczeniu stwierdzono, iż "powstanie prawa do odliczenia (VAT - PAP) nie może być uzależnione wyłącznie od materialnych warunków (...). Natomiast nie zależy ono koniecznie od uzyskania faktury ani od złożenia deklaracji czy rozliczenia VAT należnego z tytułu takiego nabycia w określonym terminie".

W jego opinii orzeczenie jest "w sposób jednoznaczny korzystne dla podatników". Jak wskazał Dybaś, po pierwsze porządkuje ono system raportowania transakcji wewnątrzwspólnotowych na przyszłość, po drugie zaś bardzo szeroko otwiera podatnikom drzwi do dochodzenia nadpłaconego podatku.

Doradca podatkowy uważa, że w związku z czwartkowym wyrokiem przedsiębiorcy powinni dokonać weryfikacji historycznych rozliczeń, a jeśli w związku z zakwestionowanymi przepisami powstała po ich stronie zaległość, a tym bardziej – nałożona została sankcja VAT – wnioskować będzie można o zwrot uiszczonych kwot. Poza tym należy podjąć decyzję, czy w najbliższych miesiącach stosować rozliczenia na podstawie wyroku TSUE, czy zgodnie z treścią polskiej ustawy o VAT.

Zdaniem Dybasia orzeczenie, choć zapadło w sprawie dotyczącej transakcji towarowych, może być analogicznie przyjęte przez TSUE w sprawie importu usług.

Przedstawiciel Crido dodał, że orzeczenie TSUE przypomina, iż w przypadku naruszania przez podatników regulacji VAT państwo członkowskie ma prawo nałożyć na podatnika kary finansowe lub sankcje, ale muszą one być proporcjonalne do przewinień. "W przypadku polskich regulacji dotyczących WNT takiej proporcjonalności nie dostrzeżono" - stwierdził Dybaś.