Reklama

W rozporządzeniu - jak czytamy - "dostosowano dotychczas używaną klasyfikację wyrobów i usług (PKWiU) do nowej unijnej Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług oraz niektórych towarów".

Wskazano, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Zaznaczono, że wejście w życie rozporządzenia bez zachowania 14- dniowego vacatio legis nie narusza zasady demokratycznego państwa prawnego, ponieważ spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, gdyż za skróceniem okresu vacatio legis przemawia ważny interes publiczny.

Podkreślono, wprowadzane rozwiązanie jest korzystne dla podatników i przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.