Uczelnia publiczna, która świadczy odpłatne usługi edukacyjno-szkoleniowe, powinna stosować w JPK_V7 oznaczenie GTU 12 – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Zgodnie z par. 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. (Dz.U. poz. 1988 ze zm.) oznaczenie GTU 12 dotyczy następujących usług o charakterze niematerialnym: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
Problem polega na tym, że ani ustawa o VAT, ani rozporządzenia wykonawcze nie definiują tego rodzaju usług. Podatnicy posiłkują się więc kodami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wyjaśnieniami Głównego Urzędu Statystycznego, a także występują o interpretacje indywidualne do dyrektora KIS.
Pod koniec ubiegłego roku Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśniła, w odpowiedzi na pytanie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, że oznaczenia GTU 12 nie stosuje się wobec usług audytu finansowego (pisaliśmy o tym w artykule „Usługi badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów bez kodu GTU”, DGP 253/2020).
Takiego oznaczenia wymaga natomiast świadczenie usług edukacyjno-szkoleniowych – wynika z najnowszej interpretacji.
Pytanie zadała uczelnia publiczna, która pobierała opłaty za studia pierwszego i drugiego stopnia, podyplomowe, w tzw. uniwersytecie trzeciego wieku, a także za udział w konferencjach, kursach, seminariach naukowych i lekcjach języków obcych.
Uczelnia uważała, że wszystkie te usługi spełniają definicję „usług szkoleniowych”, o których mowa w rozporządzeniu z 15 października 2019 r. i należy je oznaczać kodem GTU 12. Nawiązała m.in. do odpowiedzi Ministerstwa Finansów na jedno z pytań dotyczących JPK_V7. MF wyjaśniło, że zakres stosowania oznaczenia GTU 12 dla usług szkoleniowych określa się według kodu 85 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Kod ten odnosi się do usług edukacyjnych świadczonych m.in. przez uczelnie wyższe.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził prawidłowość stanowiska uczelni. Przyznał, że z uwagi na brak definicji poszczególnych usług o charakterze niematerialnym należy rozumieć je „względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi”. W tym celu należy pomocniczo stosować treść PKWiU oraz wyjaśnienia GUS. Z tych ostatnich wynika jednoznacznie, że kod 85.8 PKWiU obejmuje również szkolenia specjalistyczne inne niż ujęte w odpowiednich grupowaniach grup 85.1‒85.4.
Z tego wynika, że szkoły wyższe świadczą usługi szkoleniowe w rozumieniu rozporządzenia z 15 października 2019 r. – podsumował dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 21 grudnia 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.528.2020.3.ISK