Zastosowanie stawki VAT w wysokości 0 proc. przy eksporcie towarów jest uwarunkowane potwierdzeniem przez urząd celny wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty.
JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA
Podatnik kupił 200 ton mrożonego mięsa wieprzowego polskiej produkcji. Następnie towar ten musiał być dostarczony do Taszkientu sekcją kolejową, która ładowana była na terminalu kolejowym. Sekcja kolejowa przyjechała na zlecenie podatnika i on poniósł koszt za cały transport do Uzbekistanu. Towar został zakupiony w trzech różnych zakładach. Mięso pochodzące z dwóch zakładów nie było objęte dopłatami unijnymi. Towar z trzeciego zakładu podlega dopłatom unijnym. Odprawa celna odbyła się w miejscu załadunku samochodu, czyli w tym przypadku był to zakład producenta. Czy będzie poprawne zastosowane przez podatnika stawki 0-proc. VAT oraz umieszczenie w deklaracji VAT sprzedaży w pozycji dotyczącej eksportu (pośredniego) na podstawie ww. dokumentów?
ODPOWIEDŹ IZBY
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega eksport towarów. Eksport towarów to potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonywaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz jest dokonany przez: dostawcę lub na jego rzecz, lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz.
W przypadku zatem tzw. eksportu bezpośredniego wywóz towarów poza granice kraju jest dokonywany bezpośrednio przez eksportera. W tym przypadku dokumenty eksportowe są wystawiane na eksportera. O eksporcie pośrednim można mówić wówczas, gdy towary dostarczane są zagranicznemu odbiorcy w kraju i ich wywóz poza granice Wspólnoty spoczywa na nabywcy. Dokumenty wywozowe wystawiane są wówczas na zagranicznego kontrahenta.
W eksporcie towarów stawka podatku wynosi 0 proc. Warunkiem koniecznym dla zastosowania stawki 0-proc. w eksporcie bezpośrednim jest otrzymanie przez dostawcę dokumentów potwierdzających wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. W przypadku eksportu pośredniego warunkiem koniecznym dla zastosowania stawki 0-proc. jest posiadanie przez podatnika kopii dokumentu, w którym urząd celny wyjścia potwierdził wywóz owych towarów. Z dokumentu tego musi wynikać tożsamość towarów będących przedmiotem dostawy i wywozu.
Analizując opisany przypadek, dotyczący towaru zakupionego w trzecim zakładzie, towaru, który podlega dopłatom unijnym, trzeba podkreślić, że nastąpił wywóz, dokonany przez producenta działającego na rzecz nabywcy. W związku z tym, jeżeli podatnik posiada kopię dokumentu celnego SAD (wynika z niej wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty) z oryginalną pieczęcią urzędu celnego wyjścia, to ma prawo do zastosowania w stosunku do przedmiotowej dostawy towarów stawki podatku 0 proc.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 lipca 2008 r. (nr IP-PP2-443-816/08-4/BM)