Odsprzedaż pracownikowi usługi zakupionej w części ze środków spółki – w pozostałej części finansowanej z funduszu socjalnego – stanowi czynność opodatkowaną VAT.
INTERPRETACJA
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jak pod kątem VAT rozliczać odsprzedaż pracownikom usług dofinansowywanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). W analizowanym przypadku pracownicy spółki korzystają z usług rekreacyjnych (basen, fitness, siłownia, korty) oraz usług kulturalno-oświatowych (np. bilety na koncert), na które otrzymują częściowe dofinansowanie ze środków ZFŚS. Spółka pokrywa wartość tych usług w części, w jakiej środki na jej zakup nie pochodzą ze środków ZFŚS, a następnie obciąża pracowników kwotą równą kwocie wydatkowanej ze środków spółki i wystawia pracownikom z tego tytułu fakturę VAT.
W takim przypadku przekazanie pracownikom towarów lub świadczenie usług za częściową odpłatnością stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych, według stawek obowiązujących dla danej dostawy lub świadczenia usług, w części, która opłacana jest przez pracownika.
Podstawą opodatkowania jest co do zasady obrót. Z kolei obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.
W przypadku częściowej odpłatności za towar lub usługę podstawę opodatkowania stanowi więc wyłącznie kwota otrzymana od pracownika – odbiorcy usługi (towaru).
Gdy świadczenie jest częściowo odpłatne – czynność ta podlega opodatkowaniu do wysokości świadczenia wnoszonego przez pracownika, a podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na ogólnych zasadach, tj. w części, w jakiej związany jest on z czynnością opodatkowaną. Prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur stwierdzających zakup wymienionych usług będzie przysługiwało w takiej części, w jakiej dotyczy sprzedaży opodatkowanej. Jeżeli jednak opodatkowane zostanie całe świadczenie, odliczenia podatku można dokonać w całości.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 maja 2009 r. (nr IPPP2/443-258/09-4/AS).