Faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, nabywca musi potwierdzić ten fakt, by wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem tej faktury.
Opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Rozliczając ten podatek, trzeba pamiętać o właściwym sporządzaniu faktur VAT. Ten dokument pozwala m.in. na skorzystanie z prawa do odliczenia VAT.

Dane na fakturze

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej: imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy; numer kolejny faktury oznaczonej jako FAKTURA VAT; dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury; nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług; cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); stawki podatku; sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.Wykazany podatek

Jedną z pozycji faktury jest podatek. Kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
Sprzedawca może określić w fakturze również kwoty podatku dotyczące wartości sprzedaży poszczególnych towarów i usług wykazanych w tej fakturze. W tym przypadku łączna kwota podatku może być ustalona w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku.
Wyszczególnienie w fakturze kwot podatku nie jest wymagane, jeżeli sprzedaż jest opodatkowana, a wartość sprzedaży wraz z podatkiem jest niższa od:
● 6,18 zł – w przypadku towarów i usług opodatkowanych stawką 3-proc.;
● 6,42 zł – w przypadku towarów i usług opodatkowanych stawką 7-proc.;
● 7,32 zł – w przypadku towarów i usług opodatkowanych stawką 22-proc.
Warto wiedzieć, że faktury dokumentujące sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku samochodu i innych pojazdów samochodowych, powinny zawierać numer rejestracyjny tego auta.
Czy można wystawić zbiorczą fakturę korygującą
PROBLEM: W związku z prowadzoną działalnością spółka dokonuje nieodpłatnych przekazań towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Spółka traktowała nieodpłatne przekazania jako dostawy towarów i w związku z tym wykazywała i odprowadzała do urzędu skarbowego należny podatek od towarów i usług. Dokonując ponownej analizy rozliczeń, spółka uznała, że część przekazań nie powinna podlegać opodatkowaniu. W konsekwencji VAT należny nie powinien zostać rozpoznany. Obecnie spółka zamierza dokonać korekty rozliczeń. Czy może to zrobić na podstawie jednej zbiorczej faktury?
ROZWIĄZANIE: Przepisy o VAT nie zawierają regulacji odnoszących się bezpośrednio do kwestii wystawiania zbiorczych faktur korygujących. Jednocześnie brak jest przeciwwskazań dla takiego rozwiązania, pod warunkiem że zbiorcza faktura korygująca zawiera wszystkie wymagane przepisami prawa elementy. Faktura korygująca powinna zawierać opis KOREKTA lub FAKTURA KORYGUJĄCA, numer i datę jej wystawienia, dane zawarte w fakturach korygowanych, kwoty podatku należnego wykazanego na fakturach korygowanych, prawidłową kwotę podatku należnego odnoszącą się do korygowanych faktur.
Zatem wystawienie zbiorczej faktury korygującej jest dopuszczalne pod warunkiem umieszczenia na niej wszelkich informacji dotyczących pierwotnych faktur wewnętrznych, które pozwolą jednoznacznie stwierdzić, których faktur, pozycji i kwot przedmiotowa zbiorcza faktura korygująca dotyczy.
Oznacza to, że w przypadku czynności nieodpłatnego przekazania towarów podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności w danym okresie rozliczeniowym.
Podstawa prawna
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
Rozporządzenie ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 212, poz. 1337).