To, że przepisy nakładają na określone grupy zawodowe obowiązek doskonalenia zawodowego, nie jest wystarczającą przesłanką do zwolnienia usług kształcenia z VAT.
Od początku roku zmieniła się formuła zwolnienia z VAT dla usług edukacyjnych. Obecnie podlegają zwolnieniu m.in. usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (20494/11) odniosło się do wątpliwości, czy zwolnione z opodatkowania są szkolenia zawodowe dla lekarzy i dentystów, którzy są jedną z tych grup zawodowych, które muszą się dokształcać.
Resort poinformował, że okoliczność, iż przepisy nakładają na określone grupy zawodowe obowiązek doskonalenia zawodowego, nie jest wystarczającą przesłanką do zwolnienia usług kształcenia z VAT. Dla objęcia usług kształcenia zawodowego zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) konieczne jest, by przepisy regulowały formy i zasady tego kształcenia. MF wskazało, że przepisy dotyczące szkoleń zawodowych lekarzy przewidują różne formy tego kształcenia. Dla oceny, czy spełnione są przesłanki do zwolnienia, konieczna jest ocena konkretnych sytuacji.
Artykuł 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT nie jest jedynym przepisem, który odnosi się do zwolnienia z podatku usług kształcenia zawodowego.
Dla przykładu świadczone przez uczelnie oraz instytuty badawcze (które zastąpiły jednostki badawczo-rozwojowe), a skierowane do lekarzy usługi kształcenia, których celem jest doskonalenie zawodowe tych osób, są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy o VAT jako usługi kształcenia na poziomie wyższym.