Podatnik, który sprzedaje złom, nie opodatkowuje dostawy. Natomiast nabywca w odniesieniu do tej transakcji staje się podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia VAT.
Od 1 kwietnia 2011 r. zmienił się system naliczania i odliczania podatku od towarów i usług w obrocie surowcami wtórnymi – złomem.
Jak podkreśla resort finansów, osobami, które są zobowiązane rozliczyć podatek od towarów i usług z tytułu dostawy złomu, są podatnicy nabywający złom, jeżeli dokonującym jego dostawy jest podatnik VAT niekorzystający ze zwolnienia podmiotowego, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem przedmiotowym dla towarów używanych.
Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT stwierdzającej dokonanie dostawy złomu. W fakturze tej sprzedawca nie wykazuje danych dotyczących stawki podatku, kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem. Zamiast tego faktura taka powinna zawierać: adnotację, że podatek rozlicza nabywca, lub wskazanie właściwego przepisu ustawy lub dyrektywy wskazującego, że podatek rozlicza nabywca, lub oznaczenie „odwrotne obciążenie”.
W deklaracji miesięcznej VAT-7 sprzedawca wykazuje jedynie podstawę opodatkowania z tytułu dostawy złomu w pozycji 41, natomiast nie wykazuje kwoty podatku w pozycji 42. Podstawą opodatkowania w takim przypadku jest kwota, którą nabywca jest zobowiązany zapłacić.
W przypadku dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca (w omawianym przypadku nabywca złomu), to on wystawia fakturę wewnętrzną. Faktura taka powinna zawierać m.in. nazwę towaru, wartość towaru, stawkę i kwotę podatku. Faktura ta może być wystawiona w jednym egzemplarzu i może nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta.
Nabywca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Obowiązek podatkowy z tytułu dostawy złomu powstaje na zasadach ogólnych. W związku z tym, że omawiana dostawa powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru.
A zatem u nabywcy obowiązek podatkowy powstaje w dniu wystawienia faktury VAT przez sprzedawcę, nie później niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania przez sprzedawcę złomu.
Natomiast sprzedawca ujmuje tę dostawę w deklaracji VAT w okresie rozliczeniowym, w którym wystawił fakturę VAT lub jeśli faktura została wystawiona później niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania złomu, w okresie rozliczeniowym, w którym przypada 7. dzień, licząc od dnia wydania złomu.
Ważne!
W deklaracji VAT-7 nabywca złomu wykazuje podstawę opodatkowania z tytułu dostawy złomu w pozycji 41, podatek należny w pozycji 42
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 pkt 7 i ust. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054).