Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że podatnik, który wykonuje usługi złotnicze, nie może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Usługi złotnicze są tożsame z działalnością jubilerską.
Oznacza to, że podatnik, który rozpoczyna taką działalność, jest od razu podatnikiem rozliczającym VAT. Sąd potwierdził tym samym stanowisko organów podatkowych.
W sprawie, którą zajął się sąd, podatnik prowadził działalności gospodarczą w zakresie przetwórstwa i obrotu metalami szlachetnymi i kamieniami szlachetnymi, które skupował od ludności, i następnie prowadził sprzedaż komisową.
Organ podatkowy na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej uznał, że prowadzona przez podatnika działalność w większości obejmuje produkcję artykułów jubilerskich i podobnych gdzie indziej niesklasyfikowanych. W związku z tym usługi przez niego wykonywane nie mogą być zwolnione z VAT. Z art. 113 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) wynika bowiem, że zwolnienia podmiotowego nie stosuje się m.in. do usług jubilerskich. Sprawa dotyczyła zobowiązania podatkowego w VAT należnego za poszczególne miesiące 2005 roku (wtedy limit wartości sprzedaży opodatkowanej, która była zwolniona z podatku, wynosił 10 tys. euro).
Obecnie zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 tys. zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.
Sędzia Danuta Oleś podkreśliła, że podatnik, który zawęził swoją działalność tylko do złotnictwa, nie może uznać, że jego usługi nie mieszczą się w pojęciu usług jubilerskich.
Wyrok jest prawomocny.
Wyrok NSA z 10 grudnia 2011 r., sygn. akt I FSK 318/11.