Wyrok będzie odpowiedzią na pytanie prejudycjalne NSA w sprawie spółki RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland (C-155/12). Podatnik świadczy usługi magazynowania towarów na rzecz przedsiębiorstw mających siedziby w innych krajach członkowskich UE i w państwach trzecich. Usługi te obejmują przyjmowanie wyrobów na magazyn, przechowywanie, pakowanie, wydawanie, rozładunek i załadunek. Firma chciała wiedzieć, czy podlegają VAT w Polsce. Minister finansów uznał, że tak – pod warunkiem że budynki magazynowe są położone w naszym kraju. Jego zdaniem usługi te są związane z nieruchomościami i dlatego podlegają opodatkowaniu tam, gdzie położona jest nieruchomość.
Spółka zakwestionowała to stanowisko przed polskimi sądami. Podniosła, że dla celów podatku VAT miejscem świadczenia przez nią usług jest siedziba danego usługobiorcy, a nie miejsce położenia nieruchomości.
Rozpoznający sprawę Naczelny Sąd Administracyjny chce ustalić, czy faktycznie kompleksowe usługi w zakresie magazynowania towarów są związane z nieruchomościami i opodatkowane w państwie, w którym znajduje się nieruchomość, czy też są opodatkowane w miejscu, gdzie usługobiorca ma stałą siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności (ew. stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu).
Reklama