Odśnieżanie, sprzątanie czy też naprawa drogi realizowane w ramach jednej umowy podlegają różnym stawkom VAT. Żadna z czynności nie ma bowiem charakteru nadrzędnego wobec reszty.
Przedsiębiorca wygrał ogłoszony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przetarg na świadczenie w latach 2012–2018 usług konserwacji jednego z odcinków autostrady A4. W związku z tym m.in. odśnieża, usuwa gołoledź, sprząta pas drogowy, sadzi rośliny oraz naprawia i konserwuje zarówno drogę, jak i mosty autostradowe. Wynagrodzenie pobiera w formie comiesięcznego ryczałtu.
Zainteresowało go, czy może do wszystkich czynności jako jednej kompleksowej usługi naliczyć VAT według stawki 8 proc. Sam był zdania, że ma takie prawo. Podkreślił, że świadczenie, które wykonuje, stanowi ekonomiczną całość i nie jest możliwy jego podział na poszczególne elementy dla potrzeb opodatkowania VAT. Przedsiębiorca uważał, że główną usługą jest ta dotycząca odśnieżania, sprzątania pasa drogowego i utrzymania terenów zielonych. Wszelkie inne mają charakter pomocniczy. Skoro tak, to do wszystkich powinien przyjąć stawkę właściwą dla czynności głównej – czyli 8 proc.
Nie zgodziła się z nim izba skarbowa. Wyjaśniła, że żadna z czynności nie może być traktowana jako główna i nadrzędna wobec pozostałych. Nie są one też na tyle ściśle ze sobą powiązane, żeby nie było możliwe ich wyodrębnienie jako niezależnych usług opodatkowanych według różnych stawek VAT.
Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który zgodził się z fiskusem. Podkreślił, że skoro świadczenia można rozdzielić, tak że nie zmieni to ich charakteru ani wartości z punktu widzenia nabywcy, to powinny być one traktowane jako niezależnie opodatkowane według różnych stawek VAT. Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Rzeszowie z 10 września 2013 r. (sygn. akt I SA/Rz 497/13).