Zmianę w Ordynacji podatkowej przewiduje m.in. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowy, wprowadzony do Ordynacji przepis jest ściśle związany ze zmienionymi zasadami obliczania ulgi na dzieci. Mówi on, że kwota dodatkowego wsparcia otrzymywanego od państwa z tytułu ulgi na dzieci (różnica między kwotą przysługującą podatnikowi do odliczenia w ramach ulgi, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym) jest traktowana na równi z nadpłatą.

To istotne dla podatników, którzy ze względu na niskie dochody płacą niskie podatki, w związku z czym nie mogą odliczyć pełnej, przysługującej im kwoty ulgi. Otrzymają oni swego rodzaju zwrot podatku od fiskusa.

"Kwota takiego wsparcia nie może jednak przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu, pomniejszonej o kwotę tych składek odliczonych w zeznaniach PIT-36L i PIT-28 lub wykazanych w deklaracji PIT-16A" - zaznaczyła menadżer w Crido Taxand Amelia Górniak. Dodała, że nowelizacja ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r., więc z dodatkowego wsparcia finansowego będzie można skorzystać rozliczając się za 2014 r.

1 stycznia 2015 r. wchodzi też w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej związana ze zmianami w ustawie o podatku od towarów i usług. Do przepisu, który mówi, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, dodano zwrot „chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.”

Ustawy podatkowe mogą bowiem przewidywać sytuację, kiedy termin przypadający na sobotę lub inny dzień wolny od pracy nie zostanie przesunięty na koleiny dzień po dniu wolnym od pracy na zasadach ogólnych - upływa więc on w sobotę, niedzielę lub święto. Podobną procedurę wprowadzono w nowelizacji ustawy o VAT dotyczącej podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne. Podatnicy ci będą musieli składać deklaracje VAT drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 20-tego dnia miesiąca od zakończenia okresu rozliczeniowego, także wówczas, gdy termin ten przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. W stosunku do pozostałych podatków termin składania deklaracji i zapłaty będzie ulegał przesunięciu zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

Podobny zwrot "chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej", znalazł się także na końcu przepisu, który mówi, że podatnicy zobowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zgodnie z zasadą ogólną, księgi i dokumenty związane z ich prowadzeniem przechowywać należy do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Po nowelizacji, ustawa podatkowa będzie mogła ten termin wydłużyć.

Także ta zmiana jest podyktowana zmianami w ustawie o VAT związanej z wprowadzeniem szczególnych procedur dotyczących podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne. Firmy te będą musiały prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję transakcji objętych procedurą szczególną rozliczenia VAT, a następnie przechowywać tę ewidencję przez okres 10 lat od zakończenia roku, w którym te usługi były świadczone.