Pytanie zadał mężczyzna, który profesjonalnie uczy pływania dzieci i młodzież. Działa jako zwykły przedsiębiorca, ponosi ryzyko gospodarcze i odpowiada za skutki swoich działań wobec osób trzecich.
Sądził, że świadczy usługę edukacyjną i dzięki temu może skorzystać ze zwolnienia z VAT.
Powołał się na art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy VAT, który przewiduje taką preferencję dla szeroko pojętych usług edukacyjnych „prowadzonych przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie”.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że prywatne lekcje pływania nie mieszczą się w zakresie usług edukacyjnych, o których mowa w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług (wdrażających unijną dyrektywę). Chodzi o:
  • art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, który mówi o usługach świadczonych przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu ustawy – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996);
  • art. 43 ust. 1 pkt 27, na podstawie którego zwolnione z podatku są usługi „prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, świadczonym przez nauczycieli”;
  • art. 43 ust. 1 pkt 29, zwalniający z podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, które są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub są świadczone przez podmioty akredytowane na podstawie prawa oświatowego lub są finansowane w 70 proc. ze środków publicznych (par 3 pkt. 14 rozporządzenia ministra finansów z 20 grudnia 2013 r., t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 701).
Skoro przedsiębiorca nie jest nauczycielem, nie jest jednostką objętą systemem oświaty ani nie świadczy usług kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, to nie może korzystać z żadnego z tych zwolnień – stwierdził dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrek tora KIS z 6 lipca 2018 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.272.2018.2.AGW