Od 2012 r. podatnicy łączący się przez przejęcie z innym podmiotem, który stosował rachunkową metodę rozpoznawania różnic kursowych, mogą z niej zrezygnować. Mają na to 30 dni od daty połączenia.

Nowa regulacja budzi wątpliwości, ponieważ ustawodawca zdaje się przyjmować założenie, że obowiązek stosowania metody rachunkowej przechodzi automatycznie na spółkę przejmującą. Trudno się z tym zgodzić, chociażby w świetle interpretacji podatkowych.

Wskazują one, że podatnikowi nie może zostać narzucona inna niż wybrana przez niego metoda ustalania różnic kursowych poprzez sam fakt, że przejęta przez niego spółka stosowała inną metodę.

Moim zdaniem nowy przepis powinien dotyczyć jedynie sytuacji, gdy podmiot przejmujący stosował uprzednio rachunkową metodę rozpoznawania różnic kursowych albo powstał dopiero w wyniku połączenia. Spółka powinna więc w dalszym ciągu stosować podatkową metodę, chyba że zdecyduje się na wybór metody rachunkowej na zasadach ogólnych.

Podstawa prawna

Art. 9b ust. 7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.)

Wojciech Majkowski, doradca podatkowy w KPMG