Taka konstrukcja przepisów sprawia, że podatnik musi decyzję o zmianie roku podatkowego podejmować z dużym wyprzedzeniem. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem organów podatkowych powiadomienie o zmianie roku podatkowego przed dniem ujawnienia tej zmiany w KRS nie jest skuteczne i nie powoduje faktycznej zmiany roku.

Ma to istotne znaczenie, biorąc pod uwagę często długi okres oczekiwania na zmianę wpisu w KRS. Przykładowo, w spółce o roku podatkowym zgodnym z kalendarzowym, wspólnicy podjęli 1 grudnia 2011 r. uchwałę o zmianie roku na trwający od lutego do końca stycznia i tego samego dnia złożyli wniosek o rejestrację tej zmiany w KRS. Pierwszy po zmianie rok powinien trwać od 1 stycznia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. Zgodnie z przepisami podatkowymi termin poinformowania urzędu skarbowego o tej zmianie upłynął z końcem stycznia 2012 r., jednak możliwa jest sytuacja, że do tego dnia nie został dokonany wpis w KRS. Złożenie zawiadomienia przed dniem ujawnienia zmiany w KRS – zdaniem organów podatkowych – jest nieprawidłowe, a złożenie po wpisie byłoby spóźnione.

Stanowisko fiskusa jest jednak błędne i dąży do przerzucenia odpowiedzialności za powolność KRS na podatnika. Po pierwsze konstytutywność wpisu do KRS w przypadku zmiany roku obrotowego nie jest oczywista. Po drugie przepisy podatkowe nie wiążą skuteczności zmiany roku podatkowego z wpisem do KRS. Co więcej, art. 8 ust. 1 ustawy o CIT wyraźnie wskazuje, że podatnik może postanowić o zmianie roku i zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego – postanowieniem takim jest zaś uchwała wspólników (akcjonariuszy), a nie jej potwierdzenie wpisem do KRS.

W konsekwencji należy uznać, że skuteczność zmiany roku podatkowego nie powinna zależeć od tego, czy powiadomienie naczelnika urzędu skarbowego nastąpiło przed czy po zmianie wpisu w KRS w tej sprawie.