Prawa majątkowe wynikające z własności instrumentów finansowych mogą być przedmiotem dziedziczenia. Do instrumentów finansowych zalicza się papiery wartościowe, niebędące papierami wartościowymi: tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, instrumenty rynku pieniężnego, finansowe kontrakty terminowe, opcje kupna lub sprzedaży instrumentów, pochodne instrumenty towarowe.

Jednak bezpłatne otrzymanie akcji, obligacji czy jednostek funduszy wywołuje określone konsekwencje podatkowe wynikające z ustawy o podatku od spadków i darowizn. Natomiast dochód uzyskany ze sprzedaży tak nabytych instrumentów lub realizacji praw z nich wynikających podlega opodatkowaniu 19-proc. stawką podatku dochodowego określoną w ustawie o PIT.

Nabycie instrumentów finansowych w drodze spadku nie jest obciążone podatkiem dochodowym. Natomiast odziedziczenie akcji, obligacji czy jednostek funduszy przez osoby fizyczne w tzw. zerowej grupie podatkowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, pod warunkiem że podatnik zawiadomi o tym właściwy urząd skarbowy we właściwym terminie i we właściwej formie. Z kolei dochód uzyskany ze zbycia tak otrzymanych instrumentów jest zwolniony z 19-proc. podatku dochodowego, ale tylko w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

W przypadku rozliczenia podatku dochodowego ze sprzedaży akcji, obligacji czy jednostek funduszy nabytych w drodze spadku często jednak pojawiają się spory związane z ustaleniem podstawy opodatkowania. W niektórych przypadkach organy podatkowe uważają, z niekorzyścią dla podatników, że podatnik spadkobierca musi zapłacić podatek od całego otrzymanego przychodu bez rozpoznawania go o koszty.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć dziedziczone akcje, obligacje i jednostki funduszy.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy można odliczyć wydatki na nabycie akcji
- Czy spadkobierca małżonka uwzględni koszty
- Czy można odliczyć zapłacony podatek od spadku