Ustawa o PIT przewiduje możliwość stosowania indywidualnych stawek amortyzacji do używanych, wprowadzonych po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych. Szczególnie atrakcyjna jest możliwość stosowania 10-proc. stawki amortyzacyjnej do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność i powstałego w wyniku przekształcenia nabytego wcześniej przez podatnika spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej jest uzależnione od tego, aby lokal był lokalem mieszkalnym, używanym przed nabyciem przez podatnika co najmniej przez 60 miesięcy. Minimalny okres amortyzacji lokalu mieszkalnego wynosi 10 lat. Wyjaśnijmy, że podatnicy, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, mogą przekształcić tytuł prawny do tego lokalu ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu mieszkalnego. W wyniku takiego przekształcenia lokal mieszkalny stanie się środkiem trwałym, który może być po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji podatnika. Poprzednio istniejące spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego stanowiło bowiem wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji według 2,5-proc. stawki.

Wartość początkowa środka trwałego powstałego na skutek przekształcenia równa będzie wydatkom poniesionym na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu pomniejszonym o dokonane odpisy amortyzacyjne według stawki 2,5 proc., powiększonym o wydatki związane z przekształceniem tego prawa w odrębna własność lokalu.

W przypadku gdy budynek, w którym lokal się znajduje, i sam lokal były używane przed nabyciem przez podatnika co najmniej przez 60 miesięcy, spełnione będą wszystkie kryteria pozwalające na zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacji przewidzianej w art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.