W jednym z poprzednich odcinków akademii zwracaliśmy uwagę na ryzyka związane z uczestnictwem w podatkowej grupie kapitałowej (PGK), które być może mają wpływ na małe zainteresowanie tą formą rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych. PGK może być jednak bardzo przydatnym instrumentem w polityce planowania podatkowego firmy i paradoksalnie nie chodzi tu o oczywiste korzyści, do których PGK została powołana, lecz inne, związane z przyśpieszoną ścieżką zmiany roku podatkowego.

Zgodnie z przepisami podatkowymi osoby prawne mogą zmienić rok podatkowy, z tym że zmiana poprzedzona jest okresem przejściowym, który zawsze trwać będzie dłużej niż 12 miesięcy. Jeżeli zatem spółka, której rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, zapragnie np. w połowie 2011 roku zmienić rok podatkowy na okres 1 lipca – 30 czerwca, to okres przejściowy trwać będzie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r., a docelowy rok podatkowy lipiec – czerwiec obowiązywać będzie spółkę dopiero od 1 lipca 2013 r.

W przypadku PGK, zgodnie z art. 8 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dzień poprzedzający rok podatkowy PGK jest ostatnim dniem roku podatkowego spółek, które wchodzą w skład PGK. Zgłoszenie umowy PGK powinno zostać dokonane na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku podatkowego. W przypadku gdy spółka, o której mowa w tym przykładzie, przystąpi do umowy PGK (z inną spółką lub innymi spółkami z grupy), jej nowy rok podatkowy rozpocznie się już 1 lipca 2012 r., a jeżeli zgłosi umowę PGK naczelnikowi urzędu skarbowego jeszcze przed 31 marca 2011 r., to jej nowy rok podatkowy rozpocznie się już 1 lipca 2011 r. Oznacza to, że w przypadku zaistnienia potrzeby szybkiej zmiany roku podatkowego w grupie kapitałowej, która jednocześnie rozważa założenie PGK, możliwość wykorzystania przyśpieszonej ścieżki zmiany roku na pewno będzie mocnym argumentem przemawiającym za PGK.