Nie jest to słuszny pogląd, gdyż kredyt kupiecki stanowi usługę finansową zwolnioną z podatku od towarów i usług. Na szczęście dyrektorzy izb skarbowych działający w imieniu ministra finansów mają odmienne zdanie. Przykładem jest interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 16 maja 2011 r. (nr ILPP2/443-369/11-2/SJ). Spółka prowadziła działalność górniczą, wydłużała niektórym odbiorcom terminy płatności za sprzedany towar (czyniła to odpłatnie). Wynagrodzeniem spółki były odsetki należne za cały okres finansowania klienta – od daty sprzedaży do dnia wymagalności płatności.

Organ podatkowy w wydanej interpretacji uznał za prawidłowe stanowisko spółki, zgodnie z którym odsetki stanowią wynagrodzenie za odrębną od dostawy towarów usługę. Według dyrektora izby skarbowej takie czynności stanowią usługę finansowania potocznie zwaną kredytem kupieckim, zwolnioną z VAT. Podobne stanowisko zajął dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 2 lutego 2011 r. (nr IPPP2-443-958/10-2/IŻ). W obu przypadkach izby skarbowe potwierdziły, że kredyt kupiecki korzysta ze zwolnienia z VAT jako usługa udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych.

Warto wskazać, że w interpretacjach dotyczących kredytu kupieckiego pojawia się odwołanie do dwóch kluczowych dla tej kwestii wyroków: Trybunału Sprawiedliwości UE z 27 października 1993 r. (sprawa C-281/91) oraz NSA z 25 września 2008 r. (sygn. akt I FSK 1284/07).

Na tym tle odmienne stanowisko wypowiedziane w interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (nr ITPP1/443-262/10/MS oraz ITPP1/443-1217/09/MS), w którym stwierdzono, że kredyt kupiecki stanowi część składową ceny sprzedaży i powinien być opodatkowany według stawki VAT właściwej dla dostawy towaru lub świadczenia usługi, wydaje się wyjątkiem, który zapewne podważą sądy.

not. MGM