Od 1 maja 2011 r. podatnicy, którzy zgodnie z wcześniejszym rozporządzeniem (z 23 grudnia 2009 r.) byli objęci zwolnieniem z posiadania kas fiskalnych, zostali zobowiązani do ich zakupu i stosowania.

Utrata prawa do zwolnienia dotyczy m.in. lekarzy weterynarii. Wcześniejsze rozporządzenie zwalniało usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej – odwołując się przy tym do poprzednio obowiązującej klasyfikacji PKWiU, zgodnie z którą w usługach w zakresie ochrony zdrowia znajdowały się również usługi weterynaryjne. Nowe rozporządzenie odwołuje się już do klasyfikacji PKWiU (z 2008 r.), w której usługi weterynaryjne zakwalifikowane zostały do sekcji usługi profesjonalne, naukowe i techniczne. Ponadto usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej również nie korzystają już ze zwolnienia. Z brzmienia nowego rozporządzenia wynika, że zwolnienia te obowiązywały do 30 kwietnia 2011 r. Jednocześnie rozporządzenie wskazuje nowy katalog zwolnień – wśród nich nie przewiduje jednak zwolnienia dla lekarzy weterynarii.

Jednocześnie obowiązek stosowania kasy fiskalnej nie dotyczy podmiotów, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 40 tys. zł (a dla firm nowo utworzonych w 2011 lub 2012 r. limit wynosi 20 tys. zł dla danego roku). Na podstawie tych ogólnych przepisów lekarz weterynarii może skorzystać ze zwolnienia – o ile spełnia warunki w zakresie obrotu.

Podstawa prawna

Par. 2 – 3 rozporządzenia ministra finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930).