Rewolucyjne zmiany w katalogu zwolnień zostały dokonane nowelizacją, która weszła w życie 1 stycznia 2011 r. Kolejne, tym razem o charakterze uzupełniającym, obowiązują od 1 kwietnia. Wydaje się, że to na pewien czas koniec zmian w tej mierze, zaś nowela kwietniowa jest w istocie rzeczy doprecyzowaniem niektórych regulacji, wprowadzonych w życie od stycznia. Warto zaznaczyć jedną zmianę, która stanowi uszczelnienie regulacji albowiem eliminuje pewnego rodzaju lukę zawartą w pierwotnie obowiązujących przepisach.

Otóż podążając za regulacjami Dyrektywy 2006/112, ustawodawca wprowadził regułę, zgodnie z którą w przypadku niektórych zwolnionych usług np. usług w zakresie edukacji świadczonych przez określone podmioty, poza samymi usługami podstawowymi zwolnione jest także świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi podstawowymi usługami związana. Formuła zastosowana przez ustawodawcę była jednak niezmiernie szeroka, gdyż jedynym kryterium zastosowania zwolnienia był ścisły związek z usługą podstawową. Bez znaczenia było natomiast to, kto był świadczącym usługę, czy dostawca towaru i kto był ich nabywcą. To właśnie ustawodawca postanowił częściowo zmienić.

Zgodnie z nowym art. 43 ust. 17a ustawy o VAT od 1 kwietnia 2011 r. zwolnione przedmiotowo będą tylko te przypadki świadczenia usług lub dostawy towarów, które są ściśle związane ze zwolnioną usługą podstawową, w których świadczącym (lub dokonującym dostawy towarów) jest ten sam podatnik, który wykonuje usługę podstawową.

Oznacza to, że jeżeli uczelnia wykonuje zwolnione usługi edukacyjne i dostarcza odpłatnie materiały do zajęć, to dostawa takich materiałów będzie zwolniona. Jeżeli materiały te dostarczałby inny podatnik, to ich dostawa od 1 kwietnia 2011 r. nie jest zwolniona z VAT.