16 marca minister finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczenia rzeczowego w postaci zapewnienia okularów korygujących wzrok. Przypomnijmy, że interpretację ogólną minister wydaje w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. Tak było i w tym przypadku. Pojawiały się bowiem w ostatnim czasie indywidualne interpretacje podatkowe, odmawiające możliwości zwolnienia z opodatkowania wartości okularów nabytych przez pracownika, jeżeli faktura za nie była wystawiona na pracownika, a nie na pracodawcę.

Minister w omawianej interpretacji słusznie wskazał, że przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej, które nakładają obowiązek zapewnienia okularów, nie wskazują, w jakiej formie ma zostać wykonany. Może się to stać zarówno przez bezpośrednio wydanie okularów pracownikowi, jak i przez zwrot wydatków poniesionych przez niego na ich zakup (do określonej kwoty). Również przepisy podatkowe nie uzależniają zastosowania zwolnienia podatkowego od formy zapewnienia świadczenia, jaką wybierze dany pracodawca.

W związku z tym jeżeli wybierze on – co jest dla niego zdecydowanie efektywniejsze – zwrot wydatków, nie powinien opodatkowywać takiego świadczenia rzeczowego.

Należy pochwalić MF za wydanie tej interpretacji. Pozwoli ona pracodawcom na bezpieczne podatkowo wywiązywanie się z obowiązków w zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy. Jest to tym bardziej istotne w świetle ofensywy legislacyjnej, prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, zmierzającej do ograniczania barier administracyjnych i obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców.