Jeśli lekarz specjalista zaleci pracownikowi używanie przy komputerze szkieł kontaktowych zamiast okularów i zapłaci za nie pracodawca, takie dofinansowanie będzie zwolnione z PIT.
Minister finansów w interpretacji ogólnej wyjaśnił, jak rozliczać świadczenia związane z zapewnieniem pracownikom okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Przyczyną wydania interpretacji były problemy z opodatkowaniem takich świadczeń, zgłaszane przez urzędy skarbowe.
MF powołało się na art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Zwalnia on z PIT świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.
Odrębnymi przepisami w zakresie regulacji dotyczących okularów korygujących jest rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973).
Z opinii MPiPS wynika, że pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
Kwestią zasadniczą jest, aby pracownik – względem którego stwierdzono, na podstawie badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, potrzebę stosowania przy obsłudze monitora okularów korygujących wzrok – został zaopatrzony w okulary zgodne z zaleceniem lekarza.
Pracodawca określa sposób zaopatrzenia pracownika w okulary. Może to nastąpić przez:
● otrzymanie od pracodawcy zaleconych okularów korygujących wzrok,
● dokonanie przez pracownika (w porozumieniu z pracodawcą) zakupu zaleconych okularów i otrzymanie zwrotu poniesionych na ten cel wydatków udokumentowanych wystawioną na niego fakturą.
Minister finansów uważa, że obie opisane formy zapewnienia przez pracodawcę okularów korygujących wzrok uprawniają do zastosowania zwolnienia podatkowego.
Pojawiały się wątpliwości, czy ze zwolnienia można korzystać, gdy pracodawca zapewnia pracownikowi szkła zamiast okularów.
W niektórych przypadkach lekarz może zalecić stosowanie przy obsłudze monitora zamiast okularów szkieł (soczewek) kontaktowych, które spełniają ten sam cel. Te przypadki mogą być związane z określonymi wadami wzroku pracownika, przy których nie jest możliwe skorygowanie wzroku za pomocą okularów.
W konsekwencji, jeżeli lekarz specjalista zaleci pracownikowi stosowanie przy obsłudze monitora zamiast okularów szkieł (soczewek) kontaktowych, pracodawca ma obowiązek je zapewnić.
W tych szczególnych sytuacjach zapewnienia szkieł (soczewek) kontaktowych również korzysta ze zwolnienia z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ważne!
Obowiązek zapewnienia okularów przez pracodawców powinien być realizowany w odniesieniu do pracowników użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy
INTERPRETACJA OGÓLNA ministra finansów z 16 marca 2011 r. (nr DD3/033/30/CRS/11/95).