W jednej z takich spraw wypowiedział się niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1618/10). Sprawa dotyczyła spółki prowadzącej działalność w zakresie handlu wyrobami medycznymi. Ze względu na wysokie zaawansowanie technologiczne sprzętu wynagrodzenie spółki obejmuje również koszty jego montażu oraz adaptacji pomieszczeń.

W ocenie spółki całość świadczonej usługi powinna być objęta preferencyjną 7-proc. stawką VAT (obecnie 8 proc.) przewidzianą dla dostawy sprzętu medycznego. Mimo że całość usługi można podzielić na trzy części, w rzeczywistości tworzą one jedną całość dla celów VAT. Organ podatkowy nie podzielił tego stanowiska, twierdząc, że dostawa sprzętu oraz jego montaż korzystają z preferencyjnej stawki VAT. Natomiast prace polegające na dostosowaniu pomieszczeń służby zdrowia prowadzone w związku z dostawą wyrobu medycznego nie korzystają z preferencji podatkowej i podlegają opodatkowaniu według stawki podstawowej.

Spółka nie zgodziła się z interpretacją indywidualną i wniosła skargę do WSA, który uchylił zaskarżoną interpretację. Sąd orzekł, że świadczenie złożone, polegające na dostawie sprzętu medycznego, jego montażu oraz prac dostosowawczych pomieszczenia szpitalnego, powinno być potraktowane na potrzeby VAT jako całość i opodatkowane stawką obniżoną. WSA przyznał jednak, że brakuje precyzyjnych narzędzi prawnych, które pozwalają rozwiązać kwestię świadczeń złożonych w sposób uniwersalny i trwały. Wobec tego każdą sprawę należy rozpatrywać w sposób indywidualny, analizując wszystkie okoliczności faktyczne, ponieważ to one ostatecznie przesądzają o charakterze świadczenia. Różnorodne określenia używane do opisu powiązań między świadczeniami nie są niezawodne do stwierdzenia ich ścisłego związku.

not. MGM