Uchwała wydana przez siedmioosobowy skład NSA z 24 stycznia 2011 r. (sygn. akt II FPS 6/10) w kwestii ustalenia, czy kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione przez spółkę akcyjną na podwyższenie kapitału zakładowego, a związane z emisją nowych akcji miała rozstrzygnąć ostatecznie pojawiające się w tym zakresie kontrowersje.

Zdaniem NSA wydatki, bez których nie jest możliwe podwyższenie kapitału zakładowego, nie są kosztami uzyskania przychodów. Wydatek ten nie jest związany z trwałym przysporzeniem majątkowym, a jednocześnie dotyczy zdarzenia bilansowego, a nie wynikowego w rozumieniu pojęć rachunkowych. Tym samym brak jest spełnionego kryterium związku pomiędzy poniesionym wydatkiem a przychodem podatkowym wymaganego w art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Sąd nie zgodził się również z poglądem wskazującym na istnienie związku pośredniego z przychodami podatnika otrzymującego środki finansowe lub majątek w następstwie utworzenia lub podwyższenia kapitału. Wskazał przy tym, że skoro na moment wniesienia wkładu brak jest związku z przychodem – to związku takiego nie można domniemywać z samego, tylko przyszłego wykorzystania otrzymanych środków.

Tym samym wszelkie wydatki związane z emisją nowych akcji, bez których nie jest możliwe podwyższenie przez spółkę akcyjną kapitału zakładowego, nie są kosztami uzyskania przychodów. Do tego rodzaju wydatków zdaniem sądu należy zaliczyć opłaty notarialne, sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych. W przypadku podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji będących przedmiotem oferty publicznej objętych prospektem emisyjnym zalicza się dodatkowo ponoszone w związku z tym opłaty giełdowe, koszty druku dokumentów akcyjnych, koszty sporządzenia, drukowania oraz dystrybucji prospektu emisyjnego lub jego skróconej wersji oraz koszty oferowania papierów wartościowych.