Wykreślenie tej kategorii dochodów (przez uchylenie art. 10 ust. 1 pkt. 2 ustawy o CIT) z katalogu tzw. dochodów dywidendowych będzie mieć bardzo istotny wymiar praktyczny.

Według Hanny Kozłowskiej, eksperta w KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego w Poznaniu, rezygnacja z kwalifikowania dochodu ze zbycia udziałów w celu ich umorzenia do dochodów z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej spowoduje, że będą one opodatkowane tak jak pozostałe zyski ze sprzedaży udziałów, czyli samodzielnie przez podatnika.

– Konieczność rozliczania zbycia udziałów lub akcji w celu ich umorzenia na tych samych zasadach jak każdą inną ich sprzedaż (na zasadach ogólnych) spowoduje w praktyce niemożność skorzystania ze zwolnienia z obowiązku uiszczenia podatku dochodowego – wyjaśnia Hanna Kozłowska.

Jej zdaniem osoby prawne nie będą mogły zastosować zwolnienia określonego w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, który przewiduje brak opodatkowania dochodów z udziału w zyskach osób prawnych wypłacanych pomiędzy spółkami mającymi siedzibę na terytorium Wspólnoty pod warunkiem posiadania przez otrzymującego 10 proc. udziałów przez okres 2 lat. W konsekwencji od 1 stycznia 2011 r. dochody z tytułu zbycia walorów spółki w celu ich umorzenia będą łączone z innymi dochodami osoby prawnej i opodatkowane stawką 19 proc.

W kontekście umów o unikaniu podwójnego opodatkowania warto wskazać, że omawiana kategoria dochodów nie będzie już mogła być kwalifikowana jako dochody z dywidend. Od 1 stycznia 2011 r. dochody te powinny być zaliczane do źródła, jakim jest zbycie majątku.