O ile nie ma żadnych wątpliwości, że zyski i straty zrealizowane na takich operacjach w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą są traktowane przez przepisy ustawy o PIT jako przychody i koszty podatkowe, to opodatkowanie zysku z tytułu realizacji tego typu transakcji przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej budzi wątpliwości.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przychodem podatkowym jest także uzyskany dochód z tytułu zakupu i sprzedaży walut. Z kolei art. 10 ust. 1 ustawy o PIT zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu. Pkt 9 tego artykułu zawiera dopełnienie znajdującego się w nim katalogu obejmującego inne źródła.

Art. 20 ust. 1 ustawy o PIT wyjaśniający zakres tego pojęcia wymienia, jakiego rodzaju przychody w szczególności uznaje się za przychody z innych źródeł. Są to m.in. kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty. Sformułowanie „w szczególności” zawarte w powołanym przepisie wskazuje, że katalog przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty, co pozwala zaliczyć do tego źródła przychodów także zyski z tytułu zakupu i sprzedaży walut obcych.

Przychody te zgodnie z art. 27 ustawy o PIT podlegają opodatkowaniu zgodnie z ogólnymi zasadami, czyli według obowiązującej skali podatkowej. Podatnicy dokonujący tego typu transakcji w roku podatkowym powinni po jego zakończeniu wykazać w PIT wyniki takich transakcji, a w przypadku osiągnięcia zysków opodatkować je.

not. MGM