Zmiany przy przekazywaniu 1 proc. podatku wprowadziła ustawa z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 28, poz. 146).

Dodatkowo ustawa ta:

● określiła nowe zasady tworzenia wykazu OPP uprawnionych do środków z 1 proc., w tym nałożyła na OPP obowiązek zgłaszania numeru rachunku bankowego do urzędów skarbowych właściwych dla siedziby OPP oraz obowiązek weryfikowania jego poprawności na stronie Ministerstwa Pracy,

● zagwarantowała stabilność danych zawartych w wykazie (w okresie od 15 marca do 31 lipca roku następującego po roku, za który składane jest zeznanie podatkowe, dane identyfikacyjne oraz numer rachunku bankowego nie mogą ulec zmianie),

● doprecyzowała kwestie związane z wyborem OPP przez nierezydentów, którzy w związku z opuszczeniem terytorium RP składają zeznanie w trakcie roku podatkowego (ta grupa podatników wyboru OPP będzie mogła dokonywać z wykazu ogłoszonego za rok poprzedni),

● usankcjonowała przekazywanie OPP informacji o wskazanym przez podatnika celu szczegółowym,

● określiła wysokość zaległości podatkowej, której wystąpienie nie skutkuje odstąpieniem przez naczelnika urzędu skarbowego od przekazania 1 proc. (kwota ta odpowiada trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej, czyli kwocie, od której zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej nie nalicza się odsetek za zwłokę),

● nałożyła na ministra finansów obowiązek corocznej (w terminie do 30 września) publikacji na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wykazu OPP wraz z informacją o wysokości środków otrzymanych przez poszczególne organizacje w ramach alokacji 1 proc.