Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-37 jest deklaracją najczęściej składaną przez podatników. Jest on przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym:

1) wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:

● wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,

● emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),

świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,

● należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,

● zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,

● stypendiów,

● przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów-zleceń, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),

● przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,

● świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

● należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,

● należności z umowy aktywizacyjnej,

2) nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,

3) nie są zobowiązani do doliczania do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci,

4) nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

W przypadku podatników wnoszących o łączne opodatkowanie dochodów małżonków te warunki dotyczą zarówno męża, jak i żony.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uniknąć błędów, wypełniając PIT-37.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy wypełniać roczne zeznanie PIT bez informacji od płatnika
- Czy w PIT-37 jest oddzielna rubryka na zarobki ze stosunku pracy