Katalog ulg podatkowych odliczanych od dochodu znajduje się w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wśród nich znajdują się m.in. darowizny. W zeznaniu podatkowym składanym do 2 maja 2011 r. podatnicy będą mogli uwzględnić datki przekazane w ciągu całego 2010 roku.

Ważny cel darowizny

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują, że odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele:

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele,

b) kultu religijnego,

c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi

– w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu.

Jeśli podatnik wspomoże inną organizację – bo przecież może to zrobić – np. szkołę, dom dziecka, nie będzie mógł tego faktu uwzględnić w swoim zeznaniu podatkowym. Dochód można pomniejszyć tylko o darowizny ściśle wskazane w ustawie o PIT.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak przekazać darowiznę w grudniu, aby odliczyć ją w PIT.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy darowizna dla tegorocznych powodzian pomniejszy dochód w PIT
- Czy darowiznę, którą się odlicza, można wpłacić w kancelarii parafii
- Czy wpłata na osobiste konto proboszcza wystarczy do odliczenia