Osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą lub jako wspólnicy spółek osobowych, opodatkowani na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej ze stawkami 18 proc. i 32 proc. lub liniową stawką podatku, co do zasady, opłacają zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w okresach miesięcznych. Na specjalnych zasadach opłacana jest zaliczka za ostatni miesiąc roku podatkowego. W grudniu podatnicy muszą wpłacić na konto urzędu skarbowego zaliczkę za dwa miesiące, tj. za listopad i za grudzień. Dla części firm takie obciążenie finansowe w końcówce roku podatkowego może stanowić poważny problem. Od tego, jak duży dochód uzyskają one w listopadzie, zależeć będzie wysokość ostatniego zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych w tym roku. Ponieważ to zaliczka listopadowa wpływa na wysokość obciążenia podatkowego, z którego należy wywiązać się w grudniu, w interesie podatnika leży zmniejszenie wysokości zaliczki. Warto zatem w listopadzie podjąć działania, które spowodują, że podatek odprowadzany do urzędu skarbowego będzie mniejszy.

Zapłata zaliczki

Opłacanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w trakcie roku należy do podstawowych obowiązków podatkowych ciążących na przedsiębiorcach. Bez względu na metodę opłacania podatku (miesięcznie, kwartalnie, na zasadach uproszczonych) przedsiębiorcy wpłacają zaliczki na podatek bez wezwania przez urząd skarbowy. Regułą jest opłacanie zaliczek co miesiąc. Obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłaty podatku. Dopiero po przekroczeniu tej kwoty, przedsiębiorca zaczyna odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (nie dotyczy to podatników korzystających z opodatkowania 19-proc. liniową stawką PIT).

Podatnicy uzyskujący dochody z działalności gospodarczej mają obowiązek obliczać zaliczki na podatek narastająco, w odstępach miesięcznych, przy stosowaniu progresywnej skali podatkowej. Zaliczki uiszcza się za miesiące od stycznia do listopada w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad, uiszcza się w terminie do 20 grudnia roku podatkowego.

Zasady te uregulowane zostały w art. 44 ust. 1 i ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązujące przepisy skutkują tym, że zaliczki na podatek od dochodów z działalności gospodarczej (a dla osób fizycznych również dochodów z najmu) za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnicy płacą w terminie zapłaty podatku za poprzedni miesiąc – w wysokości zaliczki za ten miesiąc poprzedni. Do 20 grudnia podatnicy opłacają więc jednocześnie dwie zaliczki: za listopad oraz za grudzień. W sumie do urzędu skarbowego muszą odprowadzić kwotę równą podwójnej zaliczce należnej za listopad. W praktyce w niektórych sytuacjach osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą rozliczająca się według skali podatkowe, w grudniu na rachunek urzędu skarbowego oddaje 80 proc. swoich listopadowych dochodów. Może to poważnie zagrozić płynności finansowej firmy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zmniejszyć listopadową podwójną zaliczkę na podatek.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz więcej informacji na temat:
- Rozliczenia kwartalnego
- Kosztów pośrednich i bezpośrednich
- Zasad zaliczania odsetek do kosztów